вимкнути дудлвключити дудл

Закон про ІСІ сформує сприятливе середовище для успішного розвитку спільного інвестування, Юрист & Закон, коментар Руслана Редьки

05 липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про інститути спільного інвестування» (надалі – Закон або Закон про ІСІ). Відповідний законопроект було розроблено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР або Комісія) та подано до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України за № 9615. За виключенням окремих положень Закон набуває чинності з 1 січня 2014 року. Такими положеннями, зокрема, є норми:

  1. якими скасовується раніше введена заборона на інвестування ІСІ в акції банків. Натомість Закон забороняє бути ІСІ власником істотної участі в банку (10 % та більше відсотків статутного капіталу). Ця норма набуває чинності з моменту опублікування Закону.
  1. що дозволяють спеціалізованим фондам грошового ринку, державних цінних паперів, облігацій, акцій та банківських металів мати у складі активів деривативи з відповідними базовими активами. Ці норми наберуть чинності з 1 січня 2015 року.

Серед основних новацій Закону – розширення лінійки інститутів спільного інвестування. Так, Законом запроваджуються нові види ІСІ – спеціалізовані та кваліфікаційні інститути спільного інвестування.

У відповідності до Закону спеціалізованим ІСІ буде вважатись, якщо він інвестує активи виключно у визначені цим Законом активи. До спеціалізованих ІСІ віднесено фонди: грошового ринку, державних цінних паперів, облігацій, акцій, індексні і банківських металів. Кваліфікаційні ІСІ, якщо вони інвестують активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не мають будь-яких вимог до структури активів, можуть містити: об’єднаний клас цінних паперів, клас нерухомості, клас рентних активів, клас кредитних активів, клас біржових товарних активів, інші класи активів, які Комісія може вводити та відносити до кваліфікаційних.

 

До того ж Законом запропоновано нову категорію інвестиційного фонду – біржовий ІСІ. Біржовими інститутами спільного інвестування можуть бути лише індексні фонди та фонди банківських металів. Закон містить низку вимог до таких інститутів: цінні папери таких інститутів підлягають обов’язковому обігу на фондовій біржі; придбати цінні папери під час їх первинного розміщення чи продажу емітентом раніше викуплених цінних паперів або пред’явити до викупу цінні папери такого інституту можуть виключно учасники такого ІСІ чи інвестори через андеррайтера, або андеррайтер за власний рахунок чи за рахунок його клієнтів; андеррайтер цінних паперів такого інституту зобов’язаний підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) цінних паперів зазначеного інституту.

 

Новацією Закону є виведення з-під юрисдикції Закону України «Про акціонерні товариства» порядку створення, діяльності та припинення корпоративного інвестиційного фонду. Незважаючи на те, що корпоративні інвестиційні фонди створюються у формі акціонерного товариства, вони істотно відрізняються від класичних акціонерних товариств. Після набрання Законом законної сили діяльність корпоративних ІСІ, в тому числі і корпоративне управління, буде регулюватися виключно Законом про ІСІ. Слід зауважити, що більшість положень Закону, зокрема щодо засновницького договору, порядку денного загальних зборів, підстав дострокового припинення повноважень членів наглядової ради, повторюють аналогічні положення Закону «Про акціонерні товариства».

Законом вносяться зміни до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», у відповідності до яких акції корпоративного інвестиційного фонду виокремлюються в окремий вид цінних паперів. Окрім того, такі цінні папери не мають проходити процедуру лістингу.

Новим Законом про ІСІ врегульовано питання корпоративного управління корпоративного інвестиційного фонду. Діяльність наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду дещо вдосконалюється. Наглядова рада визначається як орган управління, що здійснює не лише нагляд за діяльністю компанії з управління активами, але й здійснює захист прав учасників фонду та нагляд за виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації, договору про управління активами. Встановлено такі вимоги до наглядової ради:

  1. кількісний склад наглядової ради визначається в статуті, становить непарну кількість та не може бути меншим ніж три особи;
  2. членами наглядової ради можуть бути виключно фізичні особи, які мають повну дієздатність;
  3. до складу наглядової ради не можуть входити представники чи пов’язані особи компанії з управління активами та торговців цінними паперами.

Серед новацій Закону також заборона придбання цінних паперів ІСІ у розстрочку, встановлення вимоги щодо виключно іменної форми випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування, існування таких цінних паперів виключно в бездокументарній формі, встановлено вимогу про здійснення оплати вартості цінних паперів інститутів спільного інвестування, в тому числі акцій корпоративного інвестиційного фонду під час формування початкового статутного капіталу, виключно в грошовій формі. Згідно із положеннями Закону цінні папери ІСІ інтервального типу протягом інтервалу підлягатимуть обігу виключно на фондових біржах, а цінні папери ІСІ відкритого типу підлягатимуть обігу виключно на фондових біржах.

Законом про ІСІ дещо удосконалено розкриття інформації про діяльність інститутів спільного інвестування. Інформація про інститут спільного інвестування має розкриватися шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування), розміщення на власному веб-сайті компанії з управління активами (у разі публічного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування), надання безпосередньо учасникам інституту спільного інвестування (у разі приватного розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування), подання інформації до Комісії, а також подання інформації до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку. На думку багатьох експертів, це сприятиме підвищенню надійності функціонування суб’єктів спільного інвестування, ефективності інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування, захищеності коштів, вкладених у цінні папери інститутів спільного інвестування.

Слід звернути увагу також, на питання що стосується пов’язаності осіб, які надають послуги інвестиційному фонду:

  1. зберігачем активів інституту спільного інвестування не можуть бути пов’язані особи КУА, оцінювача майна, аудитора та депозитарію ІСІ;
  2. посадові особи венчурного фонду та КУА не можуть бути посадовими особами зберігача, який обслуговує ІСІ.

Дещо змінилася і процедура розрахунків з учасниками ІСІ при ліквідації фонду. Всі фонди, які здійснювали приватне розміщення своїх цінних паперів за умови, що така норма є у регламенті фонду та всі учасники фонду надали свою згоду на такий розрахунок, при ліквідації фонду можуть розрахуватися іншими, ніж грошові кошти фонду, активами.

Закон про ІСІ змінить також порядок придбання і викупу цінних паперів. З 2014 року буде запроваджено новий порядок обрахунку ціни цінного паперу ІСІ, яка визначатиметься на день проведення фактичного розрахунку за відповідною операцією: при купівлі – на день зарахування коштів на рахунок ІСІ; при викупі – на день зарахування викуплених у інвестора цінних паперів на рахунок ІСІ у зберігача.

Компанії з управління активами, інститути спільного інвестування та зберігачі зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із Законом протягом одного року з дня набрання ним чинності.

Новий Закон про ІСІ надасть інвесторам, як фізичним, так і юридичним особам, більші можливості в порівнянні із існуючими для ефективнішого інвестування власних грошових коштів. Вибір фонду надасть інвестору можливість заздалегідь знати про активи, в які будуть інвестовані внесені ним кошти, оцінити рівень ризику та прибутковості своїх інвестицій.

ВИСНОВОК:

Хочеться сподіватися, що Закон все ж таки дозволить «розширити можливості інвестування, запровадити нові та цікаві для інвесторів продукти, посприяє залученню та ефективному розміщенню фінансових ресурсів інвесторів, поліпшить якість послуг компаній з управління активами, сформує сприятливе середовище для успішного розвитку спільного інвестування, дасть змогу збільшити обсяги надходжень інвестиційних ресурсів в економіку країни».