вимкнути дудлвключити дудл

Переглянути схеми, Український юрист, №7-8, коментар Андрія Фомічова

Андрій ФОМІЧОВ, адвокат, керівник практики податкового права АО «Юскутум» прийняв участь в обговоренні Закону України про трансфертне ціноутворення.

Найкращу оцінку Закону дасть час. Адже з досвіду ми, практикуючі адвокати, зна­ємо, що будь-який прийнятий закон на практиці може мати зовсім інший вигляд. Крім того, Закон має ряд бланкетних норм (тобто вказує на іс­нування інших норм, навіть в інших нормативних актах, де містяться конкретні правила поведінки), що також вказує на залежність його ефектив­ності від подальших дій виконавчих органів влади щодо прийняття підзаконних нормативно-правових актів.

З іншого боку, заради справедливості необхідно зазна­чити, що основні положення Закону відповідають світо­вим тенденціям: виокремлено принципи ТЦУ, закріплені основні терміни, порівняно з існуючими методами ви­значення звичайної ціни досить чітко охарактеризова­ні методи визначення цін у контрольованих операціях, надані приклади застосування таких методів, відзначені джерела інформації, де можна черпати інформацію про ціни тощо. 

Щодо того, які зміни очікують на український біз­нес, насамперед необхідно провести експрес-аналіз, за допомогою якого кожний бізнес встановить, чи ма­тиме він відношення до ТЦУ. Це зробити дуже просто. Необхідно відповісти на запитання: чи існують угоди з одним із контрагентів за один календарний рік на суму 50 млн грн і більше? Якщо ні, то це означає, що нор­ми про ТЦУ не матимуть відношення до такого бізнесу. Якщо так, тоді необхідно проводити більш детальний аудит щодо наявності операцій, що можуть бути визна­ні контрольованими. Це перше, до чого треба готува­тися. Далі, у разі встановлення повного відношення до законодавства про ТЦУ необхідно переглянути схему роботи й, можливо, знайти ще одного контрагента. На­приклад, якщо сума угод з одним контрагентом за один календарний рік складає 75 млн грн, то легше буде працювати з двома клієнтами, але на меншу суму, за­ради законного уникнення застосування положень про ТЦУ. У разі неможливості такого уникнення треба го­туватися до підбору зовнішніх консультантів з питань ТЦУ або шукати та навчати власний персонал з питань ТЦУ.